Milan Gazdík - PROFIT Rozkvet 2037/75          01701 Považská Bystrica
+421 944 230 531
rozpocty@profit-rozpocty.sk

Špecifikom oceňovania stavebnej produkcie je skutočnosť, že pri rozpočtovaní predmet ocenenia ešte neexistuje. Rozpočet stavebného objektu, resp. stavby je vždy predbežnou cenovou kalkuláciou. Predbežná kalkulácia sa spracúva v predrealizačnej fáze zhotovenia stavebného diela. Výsledkom kalkulačnej činnosti je spracovaný ponukový rozpočet dodávateľa uchádzajúceho sa o zákazku, alebo kontrolný rozpočet odberateľa na získanie predstavy o cene, následné porovnanie s ponukami a podklad pre časové plánovanie doby výstavby. Víťazný ponukový rozpočet sa stáva zmluvným.

Podklady potrebné na spracovanie rozpočtu:

Technické podklady (projektová dokumentácia a technická správa k projektu stavby).
Technologické podklady (projekt organizácie výstavby riešiaci základné vzťahy na stavenisku, popisujúci objekty zariadenia staveniska, dopravné vzdialenosti atď.)
Oceňovacie podklady (smerné orientačné ceny, resp. individuálne vykalkulované firemné ceny)


Tvorba rozpočtu

Vlastnému zostaveniu rozpočtu predchádza spracovanie výkazu výmer, ktoré je veľmi prácne a časovo náročné. Výkaz výmer predstavuje jednoznačný popis a kvantifikáciu stavebného objektu, vyjadrený súborom položiek stavebných prác a dodávok, s uvedením merných jednotiek a ich množstva. Základná funkcia výkazu výmer je popísať stavebný objekt tak, aby obe strany mali o ňom rovnakú a jednoznačnú predstavu. Z tohto hľadiska je potrebné aby podklady pre spracovanie rozpočtu boli čo najpresnejšie, teda pokiaľ je to možné aby bol dodaný realizačný projekt. Samozrejme že napr. pri rekonštrukciách alebo pri menších opravách často nie je vypracovaná výkresová dokumentácia a dokonca sa veľakrát stane, že nie sú k dispozícii ani pôvodné projekty. V tomto prípade je potrebné zamerať jestvujúci stav priamo na mieste a spísať všetky práce, ktoré sa budú realizovať. Pri takýchto prácach je spracovanie rozpočtu náročnejšie pretože je potrebné vo väčšine prípadov zastúpiť úlohu projektanta, kedy napr. pri výmene krovu treba napočítať rezivo, ale krov je potrebné predtým naprojektovať.Použitá literatúra:

Oceňovanie stavebných prác, autor: Jozef Čavojský